Ընդունելություն Արվեստի և արվեստագիտական խորացված ուսումնասիրությունների դպրոց (ԱԱԽՈՒԴ)

ԺԱԻ հայտարարում է ընդունելություն Արվեստի և արվեստագիտական խորացված ուսումնասիրությունների դպրոց (ԱԱԽՈՒԴ)։ Դպրոցը ԺԱԻ կրթական նոր ընդարձակումն է, որը իրականացնում է կրթական հետազոտական եռամյա (1+2) ծրագիր։ Արվեստի, արվեստագիտական ու հարակից գիտակարգերի հետ մեկտեղ ուսուցումը ներառում է հետազոտական մոտեցումներ հումանիտար և սոցիալական գիտությունների ոլորտից։ Որպես միջգիտակարգային երկխոսության պրակտիկա՝ ուսուցումը չի ենթադրում առկա գիտելիքների փոխանցմանը միտված առանձին դասախոսություններ կամ դասընթացներ։ Ուսանողները կմասնակցեն սեմինարների, կծանոթանան հետազոտական մեթոդների, ձեռք կբերեն հմտություններ՝ մասնագիտանալով հընթացս ձևավորվող գիտելիքի շուրջ։

Կրթական և հետազոտական աշխատանքները կազմակերպվում են չորս արվեստանոցում, որոնցից յուրաքանչյուրն ընդգրկում է ուսումնասիրության որոշակի ոլորտ. ա) հետազոտական հենքով արվեստի պրակտիկաներ, բ) կատարողական պրակտիկաներ գ) պատկերի մշակութային և տեսողական ուսումնասիրություններ, դ) արվեստի սոցիալական համատեքստի ուսումնասիրություններ։

Դիմումներն ընդունվում են մինչև սեպտեմբերի 15-ը։

Մանրամասները՝ այստեղ։ 

Արվեստանոցների մասին

Հետազոտության հենքով արվեստի արվեստանոց

(ղեկավար՝ Ռուբեն Արևշատյան)

Այս արվեստանոցը նախատեսված է Հետազոտության հենքով արվեստի պրակտիկաներով հետաքրքրվող արվեստագետների համար։  Իբրև ժամանակակից արվեստի պրակտիկա, Հետազոտության հենքով արվեստը, ձևավորվել է կոնցեպտուալ արվեստի զարգացման տիրույթում։  Բնույթով լինելով ինստիտուցիոնալ՝ Հետազոտության հենքով արվեստը գործառնական տեսակետից կատարողական է։ Սա նշանակում է, որ հավաստի և զգացական առումով համոզիչ լինելը հետազոտող արվեստագետի համար ևս առաջնային է։ Ուստիև ուսանողը արվեստանոցում սովորելիս այս կամ այն նյութը հետազոտելու կարողությունների հետ մեկտեղ, պետք է ձեռք բերի այն արտահայտչականորեն ներկայացնելու և մատուցելու հմտություններ:

Կատարողական պրակտիկաների ուսումնասիրության արվեստանոց

(ղեկավար՝ Նազարեթ Կարոյան)

Այս արվեստանոցում ուսումնասիրվում են կատարողական տարատեսակ պրակտիկաներ (կուրատորություն, քննադատություն, հավաքչություն, արխիվացում և այլն), որոնք  ապահովում են արվեստի գործերի հանրային շրջանառություն։ Հենվելով հումանիտար ուսումնասիրությունների ոլորտում (լեզվաբանություն, գենդերային ուսումնասիրություններ, տնտեսագիտություն, կառավարում, ծրագրավորում և այլն) ստեղծվող ընդհանուր տեսությունների վրա  և, նկատի ունենալով մարդկային գործունեությունների դաշտում տեղի ունեցող փոխակերպումները, արվեստանոցում իրականցվող ուսումնասիրությունը կենտրոնանում է կատարողական պրակտիկաների գերադաս դիրք գրավելու և դրա բերած հետևանքների վրա: Կատարողական պրակտիկաների ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ ունենալուց բացի՝ ուսանողը արվեստանոցն ավարտելիս պետք է հմուտ լինի և կարողանա դրսևորվել դրանցից որևէ մեկում։ 

Տեսողական ուսումնասիրությունների արվեստանոց

 (ղեկավար՝ Հրաչ Բայադյան)

Այս արվեստանոցի աշխատանքը ներառում է ժամանակակից տեսողական մշակույթի, տեսողական արվեստներին բնորոշ պատկերների և դրանց վերաբերող տեսությունների, նկարագրության ու վերլուծության եղանակների (օրինակ՝ գաղափարաբանության քննադատություն, դիսկուրսի վերլուծություն) ուսումնասիրությունը։ Տեսողական ուսումնասիրությունների արվեստանոցում ուսանելը ենթադրում է այնպիսի նախնական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, որոնց հետագա զարգացումը ուսանողներին թույլ կտա կատարել ամենատարբեր միջոցներով արտադրված տեքստերի քննադատական մեկնաբանություն՝ կերպարվեստի գործից մինչեւ լուսանկար ու կինոնկար, գովազդի ու նորաձևության նմուշներից մինչև սոցիալական ցանցերի տարատեսակ արտադրանք։ 

Արվեստի սոցիալական ուսումնասիրությունների արվեստանոց

(ղեկավար՝ Հրաչյա Կաժոյան)

Այս արվեստանոցի ուսումնասիրությունների շրջանակում արվեստի մարդկային, հոգևոր և սոցիալական չափումներն են: Արվեստի կատարյալ գործերը երբեմն լինում են այնքան վարակիչ, որ հասարակական հսկայածավալ տարածում են գտնում։ Մարդկային ի՞նչ պահանջներից է առաջանում դիցուք որևէ պատմավեպից, ֆիլմից իամ հուշարձանից ծնվող ձգողականությունը, որը բացվելով իբրև հրապարակ, կամ հիշողության դաշտ,  ի զորու է լինում իր մեջ տեղավորել ոչ միայն առանձին ընթերցողի, այլև ամբողջ մի հասարակություն ու ժողովուրդ: Արվեստանոցի շրջանավարտը կտիրապետի արվեստի հասարակական պահանջարկի և ազդեցության հետազոտության մոտեցումներին ու մարդաբանության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի միջև միջգիտակարգային վերլուծություններից զատ կկարողանա կատարել առանձին նախագիծ մշակելու համար անհրաժեշտ համատեքստային վերլուծություններ: